<< Предыдушая Следующая >>

Осмолярність та її значення для гомеостазу


Водні сектори організму (внутрішньоклітинний та позаклі­тинний) розділені напівпроникною мембраною - клітинною оболонкою. Крізь неї вода легко проникає з одного сектора в ін­ший згідно з законом осмосу. Осмос - переміщення води з розчину з низькою концентрацією крізь напівпроникну мембра­ну у більш концентрований розчин.
Осмолярність — концентрація кінетично активних час­точок в 1 літрі розчину (води). Вона вимірюється одиницями - міліосмолями на літр (мосм/л). В нормі осмолярність плаз­ми, міжклітинної та внутрішньоклітинної рідини однакова і ста­новить 285-310 мосм/л. Ця величина є однією з найважливі­ших констант організму, що забезпечує збереження життя. Адже зміна осмолярності в одному з секторів неминуче призводить до перерозподілу води, яка переходитиме в сектор з вищою осмолярністю. Відповідно виникне надмір води (гіпергідратація) у даному секторі із зневодненням іншого сектора. Так, напри­клад, при травмуванні тканин 'їхні клітини руйнуються. Тут зро­стає концентрація осмотично активних часточок, тому сюди ди­фундує вода, що й спричинює набряк тканин. Інший приклад: надмірна втрата електролітів плазми супроводжується знижен­ням її осмолярності.
Осмолярність же клітин залишається на попередньому рівні (в нормі). Тому вода поступає з судинного русла в міжклітинний простір, звідтіля - в клітини, викликаючи їх набряк.
При осмолярності плазми осмометром. Дія приладу базується на різних температу­рах замерзання дистильованої води та плазми. Причому, чим більше молекул та інших дріб­них часточок міститься в плаз­мі (тобто, чим вища 'її осмоляр­ність), тим нижча температура її замерзання.
Осмолярність плазми можна обчислити за формулою:
Осм = 1,86'Na + Гл.+ Сеч. + 10, де Осм - осмолярність плазми, мосм/л;
Na -вміст іонів натрію в плаз­мі, ммоль/л;
Гл. - вміст глюкози, ммоль/л; Сеч. - вміст сечовини в плазмі, ммоль/л.
Судячи із наведеної формули, найважливішою речовиною, що визначає осмолярність плазми та впливає на розподіл води в організмі, є натрій. В нормі концентрація натрію плазми стано­вить 136-144 ммоль/л.
Порушення водно-сольового балансу може бути зумовлено зовнішніми втратами води та солей, їх недостатнім чи надмірним надходженням в організм або патологічним розподілом між вод­ними секторами.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Осмолярність та її значення для гомеостазу

 1. Значение лихорадки для организма
  Развитие лихорадки имеет положительные и отрицательные послед­ствия для организма. Наиболее убедительные доказательства полезнос­ти лихорадки следующие: • лихорадка наблюдается у разных видов животных, являясь таким об­разом реакцией, сохраняемой в филогенезе, несмотря на ее высокую энергетическую стоимость; • лихорадящие животные в экспериментальных условиях противосто­ят инфекциям лучше,
 2. ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
  Как и всякий патологический процесс, воспаление по своей сущности процесс противоречивый. В нем, как и при других типовых патологиях процессах, вредное и полезное сочетается в неразрывной связи. В нем сочетается и мобилизация защитных сил организма, и явления повреждения, “полома”. Возникнув в филогенезе как явление приспособительное, воспаление сохранило это свойство и у высших животных.
 3. Печаль детства и ее значение для психиатрии
  Каждый год на своем ежегодном собрании Американская психиатрическая ассоциация приглашает лектора, обычно психиатра не из США, чтобы прочесть лекцию в память Адольфа Мейера. Меня пригласили 6 1961 году прочесть лекцию на собрании, проводимом той весной в Чикаго. Она была опубликована впоследствии в том же году. В течение полувека или более существовала научная школа, которая считала, что
 4. ЗНАЧЕНИЕ ГРУПП КРОВИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
  Контроль достоверности происхождения животных. Одна из главных областей практического применения групп крови — контроль происхождения животных. Такое их использование вызвано тем, что в некоторых стадах встречается 20 % и более ошибок в происхождении животных. Это может быть следствием не только недостатков в работе техников по искусственному осеменению, потери номеров, неправильного их чтения,
 5. Значення води для організму, її обмін
  Життя на Землі зародилось у водному середовищі. Вода вико­нує функцію універсального розчинника, в якому перебігають всі біохімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність організ­мів. Лише при стабільних об’ємі та складі води як всередині клі­тин, так і в міжклітинному просторі організми здатні існувати. Тіло дорослої людини на 60 % складається з води. Вона міс­титься у клітинах (40 % від маси
 6. Значение витаминов для здоровья и развития детей
  Витамины оказывают выраженное влияние на физиологическое состояние организма, часто являясь компонентом молекул ферментов. Источниками витаминов для человека являются пищевые продукты растительного и животного происхождения — в них они находятся или в готовом виде, или в форме провитаминов, из которых в организме образуются витамины. Некоторые витамины синтезируются микрофлорой кишечника. При
 7. «Значение акмеологии для развития теории психологии элит»
  Шестая глава состоит из четырех параграфов, в которых раскрывается значение «акме» (в профессиональном развитии человека, в жизненном пути личности, в личностном и индивидуальном развитии), саморазвития личности (включающего самоактуализацию, самосовершенствование и самореализацию), потенциала человека (личностного, личностно-профессионального, творческого), важнейших свойств достижения субъектом
 8. Значение лечебной физкультуры для недоношенных детей
  Первый год жизни — самый ответственный этап развития ре­бенка, особенно рожденного преждевременно. От того, как он сумеет приспособиться к новым условиям жизни (вне материн­ского организма), как справится с нарушениями в состоянии здоровья, зависят благополучие и гармония последующего его развития. Необходимо помнить, что на первом году жизни орга­низм ребенка пластичен, обладает большими
 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГИКИ
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
 10. Значение простагландинов для сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
  Агрегационная функция тромбоцитов в значительной степени зависит от образования из мебранных фосфолипидов эндотелиальных клеток и тромбоцитов арахидоновой кислоты и Циклических производных простагландинов. Простагландини - это биологически активные вещества из класса кислых липидов, которые синтезируются практически во всех органах и тканях, но не накапливаются в них, а образуются по мере
 11. Лимфаденоидное глоточное кольцо, его значение для организма
  В глотке располагаются в виде кольца лимфоидные образования: две небные миндалины (I и II), две трубные (V и VI). одна глоточная (носоглоточная) (III), одна язычная (IV) и мелкие скопления лимфаденоид-ной ткани. Все вместе они называются лимфаденоидное глоточное кольцо Вальдеера-Пирогова. Небные миндалины (I и II) лежат в нишах между небными дужками. Иногда в области верхнего полюса небной
 12. Раскрытие секрета жизни – значение для медицины и онкологии
  В биологии проблема сущности жизни и ее происхождения всегда стояла под номером один. Главным признаком жизни или живого на уровне клетки является еe деление, т.е. митоз. Процесс митоза, видимый в микроскоп, при котором одна клетка делится на две, – «удивительное явление в биологии». Еще удивительнее при этом представлялось возникновение двух хромосом там, где раньше была только
 13. ВОПРОС – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
  На первой, вводной лекции мы отметили, что гигиена – это наука, изучающая влияние факторов окружающей среды на организм человека и разрабатывающая мероприятия по предупреждению вредного воздействия среды и развитию заболеваний. К факторам окружающей среды, оказывающим постоянное воздействие на человека, относятся, прежде всего, воздух, вода, почва. Известно, что организм человека находится в
 14. Новорожденность Безусловные рефлексы и их значение для развития ребенка.
  Рождение является для организма ребенка большим потрясением. От вегетативного, растительного существования в относительно постоянной среде (организм матери) он вдруг переходит в совершенно новые условия воздушной среды с бесконечным количеством часто сменяющихся раздражителей, в тот мир, где ему предстоит стать разумной личностью. Жизнь ребенка в новых условиях обеспечивают врожденные
 15. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі
  Уявна ситуація, як основа задуму гри, унаочнюється дітьми за допомогою різноманітних предметів, використовуваних в ігровому призначенні. Такі предмети називають ігровими. Їх поділяють на три основних групи: іграшки, атрибути, предмети-замінники. Зовнішню фіксацію сюжет та зміст гри отримують, насамперед, за допомогою предметів-атрибутів, що безпосередньо вказують на певну професійну
 16. Дыхательная функция носа. Значение носового дыхания для организма
  Дыхательная функция носа заключается в проведении воздуха (аэродинамике). Дыхание осуществляется преимущественно через дыхательную область. При вдохе из околоносовых пазух выходит часть воздуха, что способствует согреванию и увлажнению вдыхаемого воздуха, а также диффузии его в обонятельную область. При выдохе воздух поступает в пазухи. Около 50% сопротивления всех дыхательных путей приходится на
 17. ГЭБ. Его значение для структуры и функции мозга
  По определению Штерн, гематоэнцефалический барьер (ГЭБ, blood-brain barrier (BBB))- это совокупность физиологических механизмов и соответствующих анатомических образований в центральной нервной системе, участвующих в регулировании состава цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Это определение из книги Покровского и Коротько "Физиология человека". Гематоэнцефалический барьер регулирует
 18. Реферат. Режим дня, его значение для здоровья, 2010
  Режим дня как основа здорового образа жизни Режим дня для людей различных возрастных категорий Режим дня детей и подростков Режим дня взрослого человека Основы режима здоровой жизни Режим труда и отдыха Режим
 19. Открытие строения генома человека – значение для медицины и онкологии
  Причина любой болезни внутри клетки или клеток, – на уровне молекул ДНК и белков. В будущем причины болезней будут обнаруживать на уровне атомов и их электронных оболочек. В настоящее время нарушения в молекулах ДНК и белков клетки или клеток – истинная причина любой болезни. Для понимания болезни, еe ранней диагностики и излечения, необходимо знать их молекулярные причины. Но это прежде
 20. Значение витаминов и минеральных веществ для роста и развития ребенка
  Для нормального развития организма в пищу детей должны входить в достаточном количестве витамины. Они не только предохраняют организм от болезней, связанных с их, но и являются составными элементами тканей. Без витаминов не образуются ферменты, а, следовательно, задерживаются все реакции, протекающие в организме, нарушается нормальный обмен веществ, страдает пищеварение, кроветворение, падают
Медицинский портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com